IPO - RIK programmet

IPO - RIK prøver hva er det? Her ligger det dessverre mange rare formeninger.
Trener du schütz med hunden din blir den aggresiv og biter folk tror mange, rett og slett fordi de ikke vet hva det dreier seg om. Derfor en liten gjennom gang på dette her. Schütz sporten må innlæres og går på kommandoer fra hundeføreren akkuratt som all annen hundetrening. Hunden din går nok heller ikke på plass om den ikke får kommando om det, akkuratt det samme gjelder her. Hunden blir her innlært på og bite i beskyttelsesarmen, den forbinder ikke personen med bitearbeidet.
IPO - RIK prøver sporten deles inn i tre deler: A - sporarbeide, B - lydighet og C - forsvarsarbeid.

 

A-sporarbeide
A-sporarbeide

B-lydighet, her apport på flatmark
B-lydighet, her apport på flatmark

C- forsvarsarbeide, her bitt etter flukt av figurant
C- forsvarsarbeide, her bitt etter flukt av figurant


Det er masse forkortelser ute og går her, så jeg har sakset fra RIK spalten i Hundesport skrevet av Trond Østvold.

Forklaring til forkortelser

IPO (betyr Inernasjonal PrufnungOrdnung, eller International Prøve ordning)
Vi har i Norge valgt å bruke forkortelsen RIK, eller Regler for Internasjonale Konkurranser. IPO er i dag verdens største brukshundsport hvor programmet utøves i alle land tilsluttet FCI. RIK er en samlebetegnelse vi har valgt å bruke i Norge, for alle prøver som hører inn under det internasjonale prøveprogrammet. Schutzhund/VPG er tilsvarende type program som IPO, etter å ha vært marginalt ulikt tidligere programmene fra 01.01.04 helt identiske. Schutzhund/VPG er åpne for alle raser, men regelverket forvaltes avWUSV eller den internasjonale schäferhundunionen. IPO er en konkurranse/prøveform hvor i utgangspunktet alle raser kan delta. Det er viktig å merke seg at det er først i IPO/VPG 3 at man offesielt kaller det konkurranse. IPO/VPG 1 og 2 er kun såkalte anleggsprøver.
IPO programmet er også det mest brukte "instrumentet" i verden ved selektering av avlsdyr, men da selvfølgelig med en annen bedømming/vurdering enn ved konkurranse og i kombinasjon med avlskåring.

FCI (NKKs overordnede organ)
er ansvarlig for utarbeidelse av regler og håndheving av disse når det gjelder IPO. Sporten var tidligere ikke en del av brukshundsporten i Norge, men fra 01.01.97. ble det også mulig for oss nordmenn og utøve denne krevende hundesporten. Det som gjør IPO til en så nyansert og krevende hundesport er de tre forskjellige disiplinene som til sammen utgjør konkurranse og prøveformen IPO. Disse tre disiplinene er ;A spor , B lydighet og C bitearbeid. Alle tre disiplinene er i utgangspunktet likeverdige og man må være like god i alle disipliner om man ønsker å hevde seg i denne sporten.
I tillegg til IPO som prøve- konkurranse form (A, B, C) finnes det også andre og mindre krevende prøveformer innen IPO programmet man kan begynne med. Disse er:

SL en Spor- Lydighetsprøve
Dette er en populær prøveform ute i verden. Mange velger å starte i SL før man går videre i programmet.

Begynnerprøve
Er en annen type prøveform innen IPO systemet, det arrangeres begynnerprøver i alle tre disiplinene A, B, og C. Disse begynnerprøvene har færre momenter i hver disiplin enn i IPO/VPG.

BH/FP
Ferdselsprøve er selve inngangsbiletten til det internasjonale prøveprogrammet. I 01.07.01. ble dette et krav til alle hunder som stiller til start innen IPO/VPG programmet om å ha bestått sin BH/FP prøve. Her tester man hundens reaksjoner i bymiljø,i tillegg til hundeførers generelle lydighet og kontroll på sin hund. Her vil man se den sosialt tilgjengelige hunden som både vil og kan samarbeide med sin fører.

AD/UP
Utholdenhetsprøve er en annen prøveform man kan delta med sin hund innenfor IPO. Dette er en prøve hvor hund skal følge sin syklende fører over en distanse på 20 km. Denne distansen skal gjennomføres på av dommer anvist tid. Etter endt sykkeltur utfører man noen enkle lydighetsøvelser som viser at hunden har restituert seg både mentalt og fysisk.

SP/FH
sporhund eller " fertenhund prufnung" som det heter på tysk kan være et glimrende alternativ for de som ønsker å prøve sin hund i et internasjonalt sporprogram. Sporene ligner det som man ser på IPO men er noe lengre med flere vinkler og gjenstander. Det arrangeres også VM for alle land tilsluttet FCI i dette sporhundprogrammet Det er verdt å merke seg at prøveformene innenfor IPO programmet faktisk er stambokbetingede titler som følger respektive hund.


Opp

Krav som stilles til de som ønsker å trene eller avlegge en IPO prøve:

-  Hundefører skal være medlem av hundeklubb som er tilsluttet NKK, samt kunne fremvise plettfri vandel.

-   Hundefører skal være anbefalt fra klubbens RIK ansvarlig.

-   Hundefører skal ha deltatt på og gjennomført RIK grunnkurs som går over tre dager. En omfattende utdanning som går på sporten og om treningsmetoder. Tar også for seg hvordan hunden reagerer på ulike typer av stimulans under trening. I tillegg til teoretisk del, er det også en praktisk del hvor fører under veiledning av instruktør arbeider med sin hund.

-   Hunder som skal avlegge prøve må ha bestått ferdselsprøve.

-   RIK ansvarlig eller figurant vurderer hunden i forkant og underveis i trening. Hunden skal besitte rimelig gode forutsettninger for å delta på trening i gruppe C.

-   Fra Norsk Kennel klubb: For å starte trening i RIK gruppe C, skal RIK grunnkurs være gjennomført og lisenskort vises uoppfordret til RIK-ansvarlig i klubben jeg trener. Instruktør/RIK-ansvarlig kan når som helst stoppe treningen i gruppe C dersom dette ansees som nødvendig og NKK kan oppheve den utgitte lisensen.
Ved deltakelse på prøve i RIK gruppe C skal lisenskortet sammen med NKKs Resultatbok fremvises arrangør før start. De som allerede har "startbok" (fra tidligere ordning) kan fortsette å bruke denne som resultatbok på hunden dersom det ønskes, men må i tillegg fremvise lisenskort. Ekvipasjer som mangler ovennevnte Lisenskort og Resultatbok/startbok avvises fra prøven.

-   Utstett kort er gyldig for ekvipasjen, dvs ovennevnte hund med ovennevnte fører.


Opp

Enkelt disiplin utføres innen IPO

Prøve- og konkurranseform og hva som tilleges vekt ved bedømming

Gruppe A sporet
Et IPO spor skiller seg vesentlig fra våre tradisjonelle bruksspor. Et IPO spor belønnes gjennom sin presisjon, vedvarenhet samt intensitet. Underlaget stilles i utgangspunktet ingen krav til type underlag men er stort sett alltid dyrket mark. Dette fordi dyrket mark er det mest tilgjengelige underlaget i store deler av Europa, men den viktigste årsaken er allikevel at dette underlaget gir utvilsomt de beste forutsetninger for å kunne evaluere slike "presisjonsspor".
Vinklene i 4 i IPO 3 er oftest 90 grader og gjenstandene 3 i IPO 3 er relativt små, fyrstikkesker eller lignende. Hunden skal med et dypt, intensivt og nøyaktig søk i sporets kjerne, følge det av sporlegger oppgåtte spor
(selvgått i IPO 1). Her vurderes hundens evne til konsentrasjon i tillegg til naturlig søkelyst samt hundens evne til å arbeide selvstendig.

Gruppe B lydighet
Den lydigheten som utøves innen IPO er på forhånd kjent av hundefører. Her belønnes hund med ttemperament og stor arbeidsglede. Jakter man de virkelig høye poengene må selvfølgelig også presisjon være tilstedeværende. En hund som utøver presisjon i sitt arbeida uten entusiasme belønnes ikke godt innen IPO. I denne disiplinen vurderes hunden evne til å samarbeide sosialt sammen med sin fører.

Gruppe C figurantarbeide
Dette er det momentet som skiller IPO vesentlig fra den type hundesport vi kjenner i Norge. Her skal hund, fører og figurant utøve det på forhånd kjente programmet. Figuranten er iført figurantbukse som beskytter samtidig som den er med på og skape situasjonsbetingelser for det arbeidet som utføres. I tillegg er også figuranten iført en beskyttelsesarm som hunden skal feste grepet i. Det er viktig å presisere at hunden ikke biter " mannen" , men sitt "bytte" som da er armen. Her belønnes en hund som med selvsikkerhet viser sine driftsanlegg. Noe av det viktigste i i dette momentet er hundeførers kontroll og lydighet over sin hund. Her vurderes i første rekke hundens belastbarhet, driftsvedvarenhet samt førbarhet. Den hunden som med høy intensivitet viser førbarhet vil alltid tildeles høye poeng i denne delen av brukshundprogrammet.


Noen viktige egenskaper hos hunden som er viktige når man skal utøve sporten:

-   Sosial/tilgjengelig

-   Jakt- / sosial kamplyst

-   Førbarhet

-   Belastbarhet

-   God nervekonstitusjon

Disse egenskapene gir hunden gode forutsetninger for sporten, men man trenger selvfølgelig ikke å ha topp score på alle disse for å ha glede av IPO. Det viktigste vil alltid være hvordan vi mennesker trener hundene våre.

Opp

PREDIKAT FORSTÅELSE RIK

Fremdragende 96-100 poeng
Høyeste predikat. Hunder som så vel p.g.a sine genetiske anlegg som i betraktning av deres utdannelse gir et absolutt sjeldent godt inntrykk.
Utsøkt brukshund arbeide.

SG 90-95 poeng
Hunder som har over gjennom snittet arbeidsanlegg, små innskrenkninger i vesen og utdannelse.

G 80-89 poeng
Normal hund, godt egnet til avl. Uten vedvarende skade med hensyn til brukshund egenskaper. Anlegg og utdanning oppfyller normale krav.
Forutsetter en korrekt bedømmelse. ( kanskje hundeføreren ikke er bra nok?)

Tilfredsstillende 70-79 poeng
Mangler genetiske anlegg, skal ikke brukes til avl. Bare til nød, eller om en ser den mangler fullstendig utdannelse. Oppnådd på ikke tilfredsstillende opplæring.

Mangelfult 0-69 poeng
Mangler helt utdannelse, mangler anlegg p.g.a. vesen, adferd, eller feil utdannelse.

Bestått prøve
Tilfredstillende 70 poeng.


Opp